Högskolan måste leva upp till kraven på jämlika möjligheter

Lunds universitet. Foto Wikimedia Commons

Studenter med funktionsvariationer har betydligt svårare att klara ekonomin jämfört med andra och känner sig ofta stressade. Högskolor och Universitet måste kavla upp ärmarna och anta utmaningen att bli inkluderande, skriver Anna Pettersson och Ulrika Tollgren.

“Alla som klarar kraven för antagning ska ha lika möjligheter att påbörja, genomföra och slutföra studier på Högskolan”. Så skriver UHR, Universtitets- och högskolerådet, i rapporten Eurostudent (https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2018-nyheter/funktionsnedsattning-hinder-pa-hogskolan/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis ) som bygger på en enkätundersökning om studenters ekonomiska och sociala villkor vid studier på Universitet och högskolor i Europa. Undersökningen har omfattat 8 000 svenska studenter.

Resultatet är inte speciellt upplyftande. Studenter med funktionsvariationer har betydligt svårare att klara ekonomin jämfört med andra och känner sig ofta stressade över att hålla takten gällande kravet på godkända kurser för studiemedel. De har också uppgett att de inte känner sig hemma eller välkomna i högskolevärlden. Tillsammans har detta medfört att studenter med funktionsvariationer slutför sina studier i mindre omfattning jämfört med övriga studenter.

Alla lärosäten ska ha och har också en samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Undersökningen visade att endast var fjärde student med funktionsvariationer hade haft kontakt med denna samordnare och lika många visste inte ens om att denna möjlighet fanns.

Vi hoppas att alla Högskolor och Universitet tar till sig av den här rapportens slutsatser och kavlar upp ärmarna och antar utmaningen att bli inkluderande på riktigt. Förskolor och skolor har genomgått och genomgår ständigt en resa för att möta alla elevers behov. Det handlar mycket om att utveckla ett förhållningssätt med en positiv syn på människors möjligheter.

Stärk upp rollen för den person som har rollen som samordnare för personer med funktionsnedsättning. Men det är viktigt att också involvera och utbilda resten av personalen. Det är inte samordnaren som möter studenten i vardagen och i utbildningen och därför behöver problemet medvetandegöras och bemötande av studenter med funktionsvariationer kvalitetssäkras.

Ta tillvara synpunkterna från studenter med funktionsvariationer. Det är viktigt att dessa studenter får komma till tals om sin studiesituation då det är dessa som är experter på sin verklighet. Kanske behöver även studiestödssystemets regler ses över så att högskolan eller universitetet kan medge en långsammare studietakt om funktionsvariationer är av sådan art att detta krävs för att fullgöra studier.

I det starka och jämlika samhället ges alla studenter, som har klarat antagningen och kommit in på högskolestudier, lika möjligheter att slutföra dem!

Anna Pettersson (s), Unga Funkisar i Skåne och Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstad

Ulrika Tollgren, (s) Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstad