Föreningen

Tidningsföreningen Efter Arbetet bildades den 13 augusti 2002 och vill verka för god samhällsjournalistik och en allsidig opinionsbildning, samt främja och stödja utgivning av en oberoende socialdemokratisk tidning i Skåne (ur föreningens stadgar). 

Efter Arbetet är föreningens tidning som utkommer på nätet, www.efterarbetet.se. Där kan du läsa kommentarer och debattinlägg som kommenterar aktuell politik eller behandlar mera tidlösa idépolitiska frågor.

Tidningsföreningen bedriver i samarbete med ABF Malmö seminarier för att spegla och stimulera aktuell politisk och idédebatt.

Sedan en tid arbetar vi med idén att inrätta Efter Arbetets stipendium. Stipendiet ska utdelas till den eller de som i opinionsbildning eller på annat sätt verkat för; ”Idéer som stärker rättvisa, demokrati, en solidarisk samhällsutveckling där enskildas livsvillkor står i centrum, som motverkar fördomar, olika former av förtryck eller likgiltighet inför vår tids samhällsfrågor”. Avsikten är att stipendiet ska utdelas första gången 2017.

Tidningen Arbetets sista nummer utkom den 30 september 2000. Att lyfta fram och vårda tidningen Arbetets historia är en annan naturligt uppgift för tidningsföreningen. Därför har vi engagerat oss i ett projekt för att digitalisera Arbetets 114-åriga utgivning för att på så sätt bevara och tillgängliggöra detta unika material för forskning och allmänhet.