Rättsstaten Danmark?

Foto: Roland Zumbuehl, Wikimedia Commons

Fru Justicia är den romerska gudinnan för rättvisa. Justicia bär i ena handen en balansvåg och i den andra ett svärd. I många fall bär hon även en ögonbindel.

Fru Justicia symboliserar de principer som bär en modern rättsstat. Vem du är, var du kommer ifrån, hur du ser ut och vad du tror på skall inte spela någon roll. Rättsstatens fundament är att vi alla skall vara lika inför lagen.

När den danske statsministern Lars Løkke Rasmussen avser att presentera vad han kallar ett ”ghettopaket” tar han ett stort avsteg från principen om likhet inför lagen. Den danska regeringens tanke är att vissa brott skall straffas hårdare om de begås i ”vissa utsatta områden”. Översatt till svenska förhållanden innebär förslaget att en person som ertappas med försäljning av hasch i Rosengård skulle straffas dubbelt så hårt som langaren som åker fast i Limhamn.

Exakt vilka områden som skulle omfattas av denna lagstiftning är oklart. Den danska regeringen vill överlåta det åt de lokala polischeferna, vilket kommer att lämna utrymme för en typ av godtycke vi vanligtvis inte förknippar med rättsskipning i en demokrati.

Vilka danskar är det som kommer att påverkas av den nya lagstiftningen? Det är knappast fleskestegsätande, öldrickande blonda män vid namn Preben. Om danskarna genomför denna lagstiftning kommer de att få ett rättssystem där straffskalorna i praktiken kommer att bestämmas av etnicitet, hudfärg och inte minst av klass.

Om den danska regeringen hade aviserat att ekonomisk brottslighet skulle bestraffas dubbelt så hårt i välbärgade områden som i fattiga skulle de åka ur sitt ämbete innan bläcket hade torkat på papperet.

Det er klart, at vi skal respektere både grundlov og alle mulige internationale forpligtelser og ikke bare frit kan diskriminere. Men dét, som er omdrejnings­punktet, og som vi har brugt mange kræfter på, er at sige: Jamen, har vi mulighed for proportionalt at diskriminere, forskelsbehandle, med afsæt i objektive kriterier? Og ja, det har vi,« siger Løkke til avisen. Berlingske

Løkke Rasmussen vill som synes inte fritt diskriminera, utan han vill diskriminera utifrån vad han kallar ”objektiva kriterier”. Utifrån ett historiskt perspektiv är det inget nytt. Olika regimer har diskriminerat och särbehandlat utifrån vad de ansett vara ”objektiva faktorer” såsom religion, hudfärg eller etnisk tillhörighet. Vill danskarna verkligen bli ett i raden av länder som har byggt in systematisk diskriminering i sin lagstiftning?

Den stora frågan danskarna måste ställa sig är om denna lag går att kombinera med demokratins grundläggande väsen.

En av de stora skillnaderna mellan demokrati och diktatur är att i en demokrati kan inte fursten straffa utifrån godtycke. Såväl likheten inför lagen som lagens förutsägbarhet är demokratiska grundpelare. Sätts rättsstaten ur spel, sätts även demokratin ur spel.

Om Danmark gör verklighet av detta ”ghettopaket” måste inte bara Danmarks status som rättsstat ifrågasättas utan även landets status som fullvärdig demokrati.

Peter Johansson/Efter Arbetet