Vill tidningen Dagen att svensk demokrati skall ersättas med präststyre?

Floda Kyrka Foto: Taxelson, Wikimedia commons

Teologen Joel Halldorf skriver ett ledarstick i tidningen dagen som gör mig lite konfunderad. ”Kyrkofrid är värd att respektera” är rubriken på Halldorfs alster.

Halldorf utgår från den aktion där svensk polis grep några personer utan giltiga uppehållstillstånd vid ett läger arrangerat av svenska kyrkan. Halldorf argumenterar att kyrkan och dess verksamhet borde vara en fredad zon. I det stycket skiljer sig inte Halldorf nämnvärt från många andra debattörer som gett uttryck för likande tankegångar under de senaste dagarna. Men hans motiv för att kyrkan ska vara en fredad zon är i en svensk kontext för mig unik.

I antikens Grekland och Rom hade tempel en liknande funktion: där var människor för en stund fredade från statens maktutövning. Samma sak i det judiska templet.

Bakom denna ordning ligger idén att statens makt inte är total eller slutgiltig. Det finns en rätt, en högre ordning, som också staten är underställd. Givetvis måste statliga tjänstemän agera och döma i enlighet med samhällets lagar. Men heliga rum är utrymmen i tillvaron som påminner oss om att också detta är styckverk, och att den rätt vi formulerar måste vila på den högre rättvisan för att vara giltig. Dagen

Den rätt vi formulerar måste vila på den högre rättvisan för att vara giltig”. Smaka på den meningen och inse vad den de facto innebär.

Den rätt Halldorf refererar till är de beslut som fattas av de folkvalda, dvs riksdagen. Halldorf menar att beslut tagna i Sveriges riksdag inte är giltiga såvida de inte vilar ”på den högre rättvisan”.

Vem som skall uttolka denna högre rättvisa och överpröva de folkvaldas beslut går inte Halldorf närmare in på, men av sammanhanget framgår rätt klart att den kristna kyrkan skall äga den makten.

I Halldorfs värld ska alltså kyrkan överpröva de demokratiskt fattande besluten, vilket skulle innebära att Sverige skulle transformeras från en sekulär demokrati till en kristen teokrati där den yttersta makten skulle ligga hos ett kristet prästerskap.

Jag vet inte riktigt vad som rör sig i Joel Halldorfs huvud, men jag anser inte att den iranska modellen får att styra ett land är den ideala, oavsett om det är mullor eller äktsvenska ärkebiskopar som äger den yttersta makten.

Peter Johansson/Efter Arbetet