”Muf har en märklig syn på akademiska studier”

DEBATT. Den kritik som MUF genom sin vice ordförande riktar mot kursen ”Introduktion till marxistisk teori” är på flera sätt anmärkningsvärd.

För det första ska politiker inte lägga sig i akademiska utbildningars innehåll. Högskolor har att följa högskolelagen, i övrigt gäller den akademiska friheten. Denna frihet innebär att det är de akademiska forskarna och lärarna som själva bestämmer vad vi ska undervisa och forska om och att det är vi som garanterar den akademiska standarden (genom kontrollorgan som fakultetens utbildningsnämnd).

För det andra har MUF en märklig syn på akademiska studier. Att studera Marx är självklart inte detsamma som att propagera för de politiska och ekonomiska system som har funnits eller finns i Sovjetunionen, Nordkorea eller på Kuba, eller att förespråka ”marxism” som lösning på den kris som för tillfället skakar den globala ekonomin. Och naturligtvis saknar kursen inte utrymme för kritiska perspektiv. Dessa garanteras av att undervisningen bygger på erkänd forskning och inte på tyckande. Påståendet att kurslitteraturen inte skulle innehålla någon kritik av marxismen är dessutom inte sant. (Se exempelvis kapitlet ”An Assessment” i filosofen Peter Singers Marx: A very short introduction, som är en av kursens två huvudböcker.)

För det tredje är det besynnerligt att någon kan uppfatta en kvartsterminskurs (7,5 hp. motsvarar inte en halv termins studier) som ett förebud om ”massvält, massmord och humanitära katastrofer” och som ett hot mot nationens ekonomiska välstånd. Hur står det egentligen till med sinnet för proportioner?

För det fjärde undrar jag om MUF:s förbundsledning förfogar över en kristallkula. Hur kan man annars döma ut en kurs som ännu inte getts som ett ”onyanserat uppvaktande” av en i deras ögon förkastlig tänkare?
Marx är en av de senaste århundradenas viktigaste tänkare. Hans idéer har både inspirerat politiska rörelser över hela världen och utgjort en central referenspunkt för framför allt den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. Därför är det angeläget att studera hans teorier.
Magnus Nilsson
Lektor i litteraturvetenskap vid Malmö högskola och ansvarig för marxismkursen

Skribent: Magnus Nilsson