Medlemsbrev december 2012

Tidningen Efter Arbetet utkommer inte längre som veckoslutstidning.
ETC Förlag AB har beslutat att prenumeranterna istället skall få en tidning som heter ETC Malmö och som Tidningsföreningen Efter Arbetet inte på något sätt är inblandad i.
Detta är i korthet bakgrunden.

ETC Förlag AB gav under våren 2012 upprepade signaler om att upplageutvecklingen och ekonomin var svag. Man föreslog därför stora neddragningar på Efter Arbetet, ungefär en halvering av de redaktionella resurserna i Malmö/Skåne. Det ”lokala” materialet, 55 procent av tidningen, skulle produceras med en och en halv tjänst och Tidningsföreningen Efter Arbetet skulle dessutom själv betala för den politiska redaktionen – också det en radikal försämring i förhållande till det gällande samarbetsavtalet.

Vi gjorde och gör bedömningen att det inte går att producera en bra tidning med så små resurser.

Tidningsföreningen hade också sedan en tid tillbaka haft starkt kritiska synpunkter på hur prenumerationsvärvning och annonsförsäljning organiserades och genomfördes.

Den 16 oktober2012 sa ETC Förlag AB upp samarbetsavtalet för omförhandling.

Tidningsföreningen hade, när vi såg vart tidningen var på väg, påbörjat diskussioner med LO-tidningen/Arbetet om att istället inleda ett samarbete med den. Den 24 oktober tog också styrelsen för LO-tidningen/Arbetet beslut om en ”viljeinriktning” att inleda ett samarbete och att ”ta över produktionen” av Efter Arbetet.
Den 26 oktober hade vi styrelsemöte i Tidningsföreningen Efter Arbetet och beslutade då att säga upp samarbetsavtalet med ETC.

LO-tidningen/Arbetet var beredd att ”ta över” anställda och förhandla om hur ett skifte skulle kunna ske på smidigast tänkbara sätt.

Det var dock svårt både för företrädare för LO-tidningen/Arbetet och för oss i Tidningsföreningen att få till stånd seriösa diskussioner om hur en avlösning skulle kunna gå till.

Till bilden hör att Johan Ehrenberg tidigare i våra diskussioner om tidningens framtid själv fört fram att ett alternativ skulle kunna vara att föreningen tog över utgivningen själv: ”Vi har ju ett avtal om uppsägning och skulle man göra det nu så är det en bra period att starta om i början av våren.”

Men istället fattade Johan Ehrenberg/ETC ensidigt beslutet att ”byta namn”, d v s att leverera en helt annan tidning, ETC Malmö, till prenumeranterna. Det ledde i sin tur till att den politiska redaktionen meddelade att man omedelbart avbryter sitt skrivande.

Det var alltså inte möjligt att få till stånd en smidig övergång mellan ETC Förlag AB och LO-tidningen/Arbetet. Istället bestämde sig ETC för att ge prenumeranterna en tidning som de aldrig prenumererat på.

Detta leder nu till att det blir ett glapp i utgivningen av Efter Arbetet och till delvis nya förutsättningar för samarbetet med LO-tidningen/Arbetet.

Vi i Tidningsföreningen Efter Arbetet arbetar för att detta samarbete så snart möjligt skall leda till att Efter Arbetet utkommer igen, och då som en ännu bättre veckoslutstidning.

Du kan redan nu förhandsanmäla ditt intresse för att prenumerera på ”nya” Efter Arbetet. Skicka anmälan till mejladressen efterarbetet@telia.com eller som ett vanligt brev till Efter Arbetet, Olof Palmes plats 1, 214 44 MALMö (Ange namn, adress, eventuell mejladress och gärna telefonnummer).

Har du frågor eller synpunkter kan du skriva till samma adresser.

Medlemsavgiften för 2013

Tidningsföreningen Efter Arbetet bildades den 13 augusti 2002.

Detta som ett initiativ för att i folkrörelsens form organisera de krafter, enskilda och organisationer, som vill verka för god samhällsjournalistik och en allsidig opinionsbildning, samt främja och stödja utgivning av en oberoende socialdemokratisk tidning i Skåne.

Vi behöver Ditt/Ert fortsatta stöd!

Medlemsavgiften är 100 kronor för enskild medlem och 500 kr för föreningsmedlem.

Inbetalningskort bifogas. Bankgiro: 5432-6376

I övrigt önskas en God Jul och ett Gott Nytt år

Malmö den 12 december 2012

Tidningsföreningen Efter Arbetet

Bo Bernhardsson, ordförande

Skribent: