Kalla till extra stämma i Vattenfall!

Regeringen har äntligen insett att den måste göra något åt Vattenfalls kolsatsningar. Här finns mycket att göra. Men vi kan inte vänta ett helt år till nästa bolagsstämma med att få igång den nya ägarstyrningen, skriver miljöpartisten Per Bolund.

Det helstatliga energibolaget Vattenfall baserar sin elproduktion i Tyskland och Polen på eldning av kol. Vattenfalls investeringar i förnybara energislag som vindkraft och biobränsle står för en försvinnande liten andel av de totala investeringarna på kontinenten. Vattenfall släpper varje år ut mer än 90 miljoner ton koldioxid genom sin kraftproduktion i Europa. Detta är mycket mer än Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser som ligger på ca 55 miljoner ton. Dessutom går utvecklingen åt fel håll. Under de senaste åren har Vattenfalls koldioxidutsläpp ökat med närmare 20 procent.

Just nu planerar Vattenfall att utöka sin brunkolsbrytning i Tyskland och investera i nya kraftverk för elproduktion ur brunkol, det mest miljöskadliga sättet att producera el. Dessutom planerar Vattenfall nya kraftverk för att elda stenkol på flera andra ställen i Tyskland. Sammantaget kommer dessa investeringar att öka koldioxidutsläppen med flera miljoner ton. Vattenfall tycks vara helt opåverkat av den intensiva klimatdebatt som pågår och nu riskerar bolagets agerande på den europeiska energimarknaden att förstöra Sveriges förtroende i klimatfrågan. I stället för att visa upp sig som den pådrivande aktören för att få fram ett internationellt klimatavtal i Köpenhamn i december riskerar Sverige att få stå i skamvrån. Det förtroende som Sverige under lång tid upparbetat genom enträget arbete för att minska våra utsläpp är en avgörande grund för att göra vår röst hörd i de internationella klimatförhandlingarna. Så länge regeringens ovilja att styra Vattenfall finns kvar, ekar dess utspel om behovet om internationella klimatinvesteringar ytterst tomt.

I februari 2005 skrev Maud Olofsson, då i egenskap av Centerledare, i en debattartikel: ”Jag kan inte tolerera att statligt ägda Vattenfall investerar i den smutsigaste energiproduktion vi känner till, även om det sker i andra länder.” Under sina första tre år som minister har hon inte ens försökt leva upp till sina vallöften.
Men efter nya avslöjanden i media om att Vattenfall planerar att minska investeringarna i förnybara energikällor verkar regeringen nu till slut ha vaknat. Den senaste veckan har det äntligen kommit signaler från Maud Olofsson om att hon är villig att ändra styrningen av Vattenfall.
Men för att styrningen ska bli effektiv måste regeringen också vara tydlig i sina direktiv.
Miljöpartiet har ställt upp ett antal konkreta och genomförbara krav som skulle få stor effekt på Vattenfalls klimatpåverkan. Vi anser att regeringen måste kräva av Vattenfall att de tar fram en plan för en fullständig avveckling av kolkraften så fort som möjligt. Dessutom borde Vattenfall få ett årligt mål för minskning av koldioxidutsläppen. år 2005 fick Vattenfall ett tillägg i bolagsordningen om att man ska vara ett ledande företag i omställningen till en ekologiskt och ekonomiskt uthållig svensk energiförsörjning. Riksrevisionen har i en granskning konstaterat att det har fått Vattenfall att göra investeringar i förnybar energi på den nordiska elmarknaden, men att det inte påverkat bolagets investeringar i Tyskland och Polen. Vattenfalls uppdrag behöver därför förtydligas och regeringen måste kräva en bättre återrapportering från Vattenfall om hur uppdraget genomförs. Det är också tydligt att Vattenfall måste anpassa sina dotterbolags bolagsordningar, så att tillägget även omfattar verksamheten i andra länder.

Tråkigt nog kommer Maud Olofssons uppvaknande precis efter att Vattenfall haft sin årliga bolagsstämma.
Det är inte acceptabelt att vänta ett år till innan man får en fungerande ägarstyrning på plats. Regeringen måste därför kalla till en extra bolagsstämma i Vattenfall så att vi genast kan få en verklig styrning av Vattenfall. Om regeringen inte agerar snabbt kommer Sveriges klimatförtroende i världen att urholkas när det är som viktigast, under Sveriges ordförandeskap i EU och inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn.
Per Bolund
riksdagsledamot Miljöpartiet