”Vi deltar inte i EU-farsen”

Ett socialt och fackföreningsvänligt EU är en illusion. Unionen går inte att påverka i progressiv riktning på något avgörande sätt. Men Socialdemokraterna ger inte utrymme för EU-kritik. Därför bedriver vi nu en EU-kritisk kampanj istället för att lansera en kandidat, skriver nio styrelsemedlemmar i SSU Skåne.

I socialdemokratin ligger EU-debatten på sandlådenivå. EU-motståndare stämplas som stollar. Kritiska EU-förespråkare får nedlåtande frågor om varför de är mot EU om de vill begränsa unionens makt.
De tendenserna hindrar en kritisk diskussion. Vad skulle hända om upprörda människor krävde svar på varför EU-kramares avgörande löften om bland annat facklig konflikträtt och alkoholpolitik inte kunnat hållas? Vad skulle hända om folk insåg hur litet det verkliga inflytandet i EU är?
Ingen maktförflyttning från medlemsländerna till EU har sedan folkomröstningen 1994 diskuterats på bred front bland socialdemokratiska gräsrötter innan den genomförts. Kritik mot till exempel EU-konstitutionen har avfärdats med att EU-frågan redan är avgjord.
Ingen vettig människa skulle försvara en enorm maktförskjutning från kommunerna till staten och dess domstolar med att den allmänna och lika rösträtten redan är tillkämpad.

Nomineringsprocessen inför valet till Europaparlamentet och skapandet av valmanifestet i Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP) utformades så att det mesta medlemsinflytandet i praktiken försvann. Det är en kollektiv tyst sanning att det är lättare att hamna på valsedeln om du inte är öppet kritisk mot partiledningen. Fjäskandet är inbyggt i partiets informella struktur. De få kritiker som finns är undantag som bekräftar regeln.
Den hierarkiska och ibland auktoritära kulturen inom socialdemokratin visar sig genom okritisk inställning och vördnad inför partiets maktfullkomliga ledare, främst hos äldre medlemmar. Det i kombination med den stora bristen på folkbildning i frågan gör EU-frågan svår att hantera för kritiker.
Medan illusionerna om möjligheterna till ett socialt och fackvänligt EU fortgår bryts resultaten av årtiondens kamp ner bit för bit. I den farsen vill inte vi delta.

Lavalärendet är ett exempel på att det inte går att påverka unionen i progressiv riktning på ett avgörande sätt. Som i flera andra ärenden tolkar EG-domstolen lagen så att facket försvagas. I Lavalfallet vändes lagtextens syfte till sin motsats, att främja den fördragsfästa inre marknaden.
I EU:s Europaparlament finns ett utbrett EU-vurmande samförstånd om hur unionen ska utvecklas. De markeringar som partierna gör mot varandra i valrörelsen i Sverige är till viss del ett spel för gallerierna. I nio fall av tio röstar de svenska partierna likadant (Folket i Bild 5/2009).
Romfördraget lägger grunden för EU:s inre marknad. Kapitalets frihet värnas men motsvarighet finns inte för facket. Maastrichtfördraget kräver att låg inflation prioriteras över allt annat (avd 2, artikel 3a) som full sysselsättning och öppnar för gemensam militär (avd 5, artikel 11).
Lissabonfördraget kräver dels att medlemsländerna ”förbättrar” sina militära resurser och dels att de ställer ”militär kapacitet till unionens förfogande” (avd 5, artikel 42).”Lämpliga” nivåer i kollektivavtal gäller för att ta till fackliga stridsåtgärder (avd 4, artikel 28). Högsta instans för tolkning av EU-juridik är samma EG-domstol som avgjorde Lavalmålet.
Internt sätter unionen press på arbetarklassen och utåt rustar unionen för att kunna ta strid med militär. För att förändra fördragen krävs att alla medlemsländer i unionen är eniga om varje förändring – det i en union där de flesta regeringar är borgerliga.

SSU Skåne vill skapa en socialistisk värld. Starka fack, låg arbetslöshet, frihet från stormakters militärallianser och verklig intern demokrati i
SAP är viktigt på vägen dit. Kombinationen av hur odemokratiskt EU och SAP är, särskilt när det gäller EU, gör att vi driver en EU-kritisk kampanj istället för att lansera en kandidat.
Vi kräver att den svenska arbetsrätten säkras, att makten kommer tillbaka till folket och att det ska finnas en möjlighet att gå ur unionen.
Petra Bergquist
Ordf SSU-Skåne
Frida Andersson
sekreterare SSU-Skåne
Andreas Kjellander
kassör SSU-Skåne
Lesly Nordh
Erik Pedersen
Ditte Söelund
Helena Smith
Riad Aliefendic
Sara Björk
Ledamöter

Skribent: