Varsågod – socialtjänsten nästa!

KRÖNIKA. Trots högkonjunkturen har socialbidragskostnaderna ökat i fyra kommuner av tio. Det visar en ny undersökning från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

SKL har undersökt utvecklingen av ekonomiskt bistånd, socialbidrag, som utbetalades 2007 med särskild fokus på effekter av förändringarna i trygghetsförsäkringarna.
Kostnaderna påverkas av arbetsmarknadssituationen, men också av förändringarna i välfärdssystemen. Det handlar om vilka möjligheter som finns att få jobb, få tillgång till arbetsmarknadsinsatser och utbildningsinsatser, samt om den enskilde är medlem i a-kassan. Naturligtvis också om hur Försäkringskassan tillämpar sitt regelverk.

I ungefär tio procent av kommunerna är socialbidragen på oförändrad nivå. I hälften av de återstående kommunerna har de ökat och i hälften minskat. Detta är siffror från året med kraftig högkonjunktur och en hög tillväxt, då självklart socialbidragen borde ha minskat.

Ansvaret för utvecklingen vilar tungt på alliansregeringen. När vi nu dessutom är på väg mot en svagare konjunktur är det inte särskilt svårt att föreställa sig vad som kommer att ske. Vi vet också att många har lämnat a-kassan på grund av de oskäliga höjningarna av medlemsavgifterna.

Självklart oroar sig nu SKL över hur socialbidragskostnaderna kommer att utvecklas, när Försäkringskassans nya och genomgripande regler med all sannolikhet träder i kraft 1 juli i år. Dessa innebär att det kommer att bli ännu svårare för sjuka att få vara sjuka. Samtidigt kommer många av dem att bedömas vara för sjuka för arbetsmarknaden och därmed avvisas från arbetsförmedlingarna. De två statliga myndigheterna är bra på att i stället ”remittera” till socialtjänsten med påpekandet att den har det yttersta ansvaret. Detta är naturligtvis en stor katastrof för den enskilde som skall utredas, kanske avyttra en bil, en båt, en snöskoter eller någon annan för familjen värdefull tillgång innan de berättigas till socialbidrag. Det blir en avgrundsstor skillnad att få försörjningen genom socialbidrag i stället för att få försäkringsersättning.

Var och en som överförs till socialtjänsten från Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen och beviljas socialbidrag, är ett bevis på ett misslyckande från samhällets sida och innebär att ytterligare en person/en familj, fler barn, hamnar i fattigdom.
Så här uttrycker SKL det: ”Det är oroande att de beslutade förändringarna kan innebära att enskilda hänvisas till ekonomiskt bistånd. Det är dessutom inte i samklang med syftet med det ekonomiska biståndet som är att det skall vara kortsiktigt och inte ett alternativ till andra trygghetssystem.”
Det här har regeringen hela tiden varit medveten om. I promemorian som föregick förslagen angavs till och med att kommunerna kommer att få ökade kostnader för socialbidrag.

Det blir svårt för kommunerna men ett ”helvete” för den enskilde/familjen/barnen. Allt med regeringens goda minne.

Skribent: Eva Hillen Ahlström