Inför civiläktenskap!

Det är på tiden att socialdemokraterna lyfter diskussionen om en könsneutral äktenskapslagstiftning till en högre nivå och fullbordar den påbörjade ”skilsmässan” med svenska kyrkan samt fråntar alla trossamfund deras vigselrätt.
Det skriver nio aktiva socialdemokrater i detta debattinlägg.

Vi har växt upp i tron att alla är lika inför lagen, men så enkelt är det ändå inte. Än idag, i det land som gärna benämner sig som världens mest jämställda och moderna land, diskriminerar svenska institutioner människor med stöd i lagen.

Först nu är den diskriminerande lagstiftningen, partnerskapslagen, på väg att försvinna. Först nu tar Kyrkomötet tag i frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Strängnäs stifts domkapitel och en majoritet av stiftsstyrelsen anser inte att homosexuella ska kunna ingå äktenskap i kyrkan, denna trångsynta och föråldrade uppfattning delas dessvärre av flera andra remissinstanser.

De som ser det som sin rätt och uppgift att värdera människor som älskar varandra och deras kärlek som mer eller mindre önskvärd är lyckligtvis inte i majoritet. De allra flesta stiftstyrelser och domkapitel gör inte skillnad på min kärlek och på din, utan ställer sig bakom förslaget om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Ett införande av denna nya lagstiftning kommer vara en stark markering om att alla medborgare äntligen är lika inför lagen.

Samtidigt flaggar flera av våra trossamfund för att de inte kommer att genomföra några homosexuella vigslar. Eftersom samfunden troligtvis kommer att ha fortsatt vigselrätt innebär den nya lagstiftningen att de även i framtiden, med stöd i lagen, kan diskriminera personer på grund av deras sexuella läggning.

I Sverige råder en generell uppfattning om att lagen är till för att följas, vilket borde vara fallet även med denna lag. Det skulle i så fall innebära att de samfund som på grund av sin tro inte kan följa den nya lagstiftningen om könsneutrala äktenskap också i förlängningen fråntas vigselrätten. Att både lagstifta om könsneutral äktenskapslagstiftning och samfundens rätt att diskriminera homosexuella är att ta udden av en lag som var tänkt att ge homosexuella samma rättigheter som heterosexuella.

Vi tycker att det är märkligt att diskussionen om civiläktenskap inte på allvar har lyfts som ett alternativ i den pågående debatten. Ett införande av civiläktenskap säkerställer utan problem alla svenska invånares rätt att behandlas lika inför lagen. Vi säkerställer också alla våra samfunds rätt att avgöra vilka som får vara en del av deras gemenskap samt uppfyller deras krav för vigsel inför Gud.

Det är därför på tiden att Socialdemokraterna lyfter diskussionen om en könsneutral äktenskapslagstiftning till en högre nivå och fullbordar den påbörjade ”skilsmässan” med svenska kyrkan samt fråntar alla trossamfund deras vigselrätt. Genomförs detta befriar vi de präster som idag har rätten att viga från att företräda den svenska staten och ger dem full frihet i att göra det de är bäst på, nämligen att verka i sitt ämbete och företräda sin Gud.

Det är orimligt att trossamfunden bibehåller vigselrätten och samtidigt kan neka homosexuella en vigsel. Diskriminering ska inte vara lagskyddat – det ska vara straffbart. I stället för kyrkovigslar – inför civiläktenskap och frånta trossamfunden vigselrätten.

Skribent: