Förtidspensionärer, ni har det för bra!

Moderaterna, Per Westerberg m.fl. har i en riksdagsmotion 2005/06: Sf382, ”Tillbaka till arbete” föreslagit ändringar i ersättningsnivåerna för sjukpenning och sjukersättning (förtidspensioner). Motionen finns att läsa på http://www.riksdagen.se

Moderaterna är av uppfattningen att de sjuka, också de förtidspensionerade, är så ekonomiskt välbeställda att de inte vill jobba. Det handlar inte om att de är så sjuka att de inte kan. Man vill därför införa ytterligare en karensdag och sänka ersättningen till 70 procent för sjukdomsfall som överstiger sex månader. Hit hör förmodligen många cancersjuka och människor drabbade av stroke eller andra allvarliga, till och med livshotande sjukdomar.
Citat ur motionen:
”Vi moderater föreslår även att det, fr.o.m. det andra budgetåret efter ett regeringsskifte, införs en andra karensdag i sjukförsäkringen samt att ersättningen i sjukförsäkringen sänks till 70 procent för den som varit sjukskriven längre än sex månader.”
Förtidspensionärerna vill man komma åt genom att sänka pensionerna från 64 procents täckning av inkomsten till 60 procent. Till denna grupp hör många svårt sjuka som omöjligt kan återgå i jobb. Men kanske också en del, visserligen sjuka, kanske till och med mycket sjuka, men som gärna vill och tror sig om att kunna jobba, om det fanns arbetsgivare som ville ha dem. Samtliga bestraffas med en sänkning.
Citat ur motionen:
”Sänkta ersättningar har en tydlig effekt på utnyttjandet av förtidspensionen. Vi moderater föreslår därför att ersättningen i förtidspensionen sänks från 64 till 60 procent av antagandeinkomsten det andra året efter ett regeringsskifte.”
Är det så här vi vill ha det i Sverige efter valet i september? Med sänkta inkomster för de grupper som redan i dag har det svårt? Att ytterligare öka gruppen av socialbidragsbehövande hos kommunerna? Vad säger alliansens kommunpolitiker? Funderar ni över detta i det pågående budgetarbetet inför 2007?
Socialdemokraterna har inga planer på sänkta ersättningsnivåer i socialförsäkringarna. I stället kommer taket att höjas i sjukförsäkringen (detsamma gäller för föräldraförsäkringen), så att fler kan få tillgodoräkna sig 80 procent av sin inkomst när villkoren för ersättning är uppfyllda. I dag är det många löntagare som har högre inkomster än vad taket medger.

Eva Hillén Ahlström (s)
Bräcke

Skribent: Eva Hillén Ahlström